Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Kristína Laššová PhD.

Národné projekty

* Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža žvot v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies

How environmental DNA (eDNA) reflects life in alpine lakes and their catchments: DNA metabarcoding in the Tatra lakes research

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová-Zaťovičová Zuzana PhD.

* NGS dáta v taxonómii vodných živočíchov: nové postupy vo výskume diverzity vodných chrobákov v čaase drastického celosvetového úbytku hmyzu

NGS data in aquatic animal taxonomy: new approaches to researching the diversity of aquatic beetles in a time of massive global insect decline

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor PhD.

* POLINES - Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb

Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of pollinator biodiversity for improving their protection and ecosystem services

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ