Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Monika Szabóová PhD.

Národné projekty

* Drive4SIFood - Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny

Demand-driven research for the sustainable and innovative food

Doba trvania: 1.9.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ