Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Monika Szabóová PhD.

Medzinárodné projekty

FULLRECO4US - Cezhraničný prenos a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Doba trvania: 28.9.2021 - 27.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szabóová Monika PhD.

* EPI-CATCH - Epigenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu

EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange

Doba trvania: 17.9.2020 - 16.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.

Network voda-energia-potraviny „NEXUS“ pre nízkouhlíkovú ekonomiku v Európe a vo svete

Network on water-energy-food Nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond

Doba trvania: 25.5.2021 - 24.5.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szabóová Monika PhD.

* SUSTAIN - Trvalo udržateľné využívanie zasolených pôd

Sustainable use of salt-affected lands

Doba trvania: 3.10.2023 - 2.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mistríková Veronika PhD.


Národné projekty

* Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ