Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Miroslav Rajninec PhD.

Národné projekty

* Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín a ich potenciál pre biotechnologické využitie

Hydrolytic enzymes of carnivorous plants and their potential for application in biotechnology

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.

* AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ