Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. (DŠ) Štefan Olšav

Medzinárodné projekty

* NCN - Transmisia stepných vplyvov v Karpatskom pásme v III. tisícročí pred Kristom

Transmission of steppe influences in Carpathian zone in 3rd millennium BC

Doba trvania: 1.9.2021 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.


Národné projekty

* Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia

Strategy of settlement of eastern Slovakia in the context of prehistoric development of the Northern Tisza region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ