Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Anita Kozubová PhD.

Národné projekty

* Validácia nálezísk mladšieho praveku vo vybraných regiónoch metódami interdisciplinárnej a nedeštruktívnej archeológie

Validation of Late Prehistoric sites in selected regions by interdisciplinary and non-destructive research

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.

* Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ