Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Dagmara Varcholová PhD.

Medzinárodné projekty

* H2MobilHydride - Vývoj a spracovanie pokročilých metalhydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie

Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications

Doba trvania: 1.5.2023 - 30.4.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nigutová Katarína PhD.

* EHSAL - Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie

Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation

Doba trvania: 1.4.2022 - 31.3.2025
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.


Národné projekty

* HydroHEA - Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách

Research and development of new high - entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.

* PNMHCS - Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom

Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nigutová Katarína PhD.

* Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka

Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saksl Karel DrSc.

* NOVEMBER - Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou

Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta PhD.

* BiAll-2 - Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty

Development of new bioresorbable alloys for intracorporeal implants

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Molčanová Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ