Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MSc. Ihor Koribanich

Národné projekty

* Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov

Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás PhD.

* ADHEC - Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Doba trvania: 1.8.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

* HEMBO - Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov

Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sedlák Richard PhD.

* Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojtko Marek PhD.

* HaTo-Coat - Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ