Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák PhD.

Národné projekty

* Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

Liturgical language of the Byzantine-Slavic tradition faithful in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.

Medzi rozprávkou a vedou: výskum spoločného noetického priestoru

Between folk tales and science: exploring a shared noetic space

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. ThDr. Marinčák Šimon PhD.

* SLAVMYT - Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov

Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šašerina Svetlana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ