Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Sabína Strapcová

Národné projekty

* CA(9)NNIBAL - Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX

Cell-in-cell phenomena as microevolutionary processes in cancer progression: a role for hypoxia-induced carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégií inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumornavádzajúcimi peptidmi

Design and optimization of bioconjugation strategies of innovative 2D photothermal nanomaterials with tumor-targeting peptides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Sabína

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ