Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Kristína Šimoničová PhD.

Národné projekty

* Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách

Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* RETATGZPP - Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.

Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

* Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie

DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavlíková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ