Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dóra Belán

Medzinárodné projekty

* PolRom - Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe

Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe

Doba trvania: 1.11.2018 - 31.8.2021
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

* ENGAGE - Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny

Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


Národné projekty

* Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza

Social-psychology aspects of anti-discrimination interventions: A qualitative metaanalysis

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ