Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marek Pribus PhD.

Národné projekty

* BioPolSil - Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.

* Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov

Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.

* PolyNanoPhoto - Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami

Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ