Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jana Papcunová PhD.

Medzinárodné projekty

* ESS - Európska sociálna sonda

European Social Survey

Doba trvania: 1.1.2004 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

Inclusive CEE - -

Challenges Faced by Ukrainian Refugees in Secondary Cities in the CEE region: Promoting Inclusion and Social Cohesion through Inclusive Public Spaces

Doba trvania: 20.1.2024 - 30.6.2025
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Papcunová Jana PhD.

* UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

* PACES - Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien

Making migration and migration policy decisions amidst societal transformations

Doba trvania: 1.3.2023 - 30.6.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.

* UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


Národné projekty

* METASK - Analýza stavu slovenských vedeckých výstupov a záverečných prác v spoločenských vedách

A large-scale meta-scientific analysis of the state of Slovak studies and final theses in social sciences

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Martončik Marcel PhD.

* Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piterová Ivana PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ