Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jana Papcunová PhD.

Medzinárodné projekty

* ESS - Európska sociálna sonda

European Social Survey

Doba trvania: 1.1.2004 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.


Národné projekty

* Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch

Attitudes towards Migrants in the Socio-psychological Context

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bozogáňová Miroslava PhD.

* Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piterová Ivana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ