Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dominika Godová

Medzinárodné projekty

* AdriaArray na Slovensku

Adria Array in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.

* D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

Doba trvania: 1.12.2020 - 30.11.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.


Národné projekty

-

3D integrated geophysical model of the Tatra Mountains and their surroundings

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2022
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Godová Dominika

* Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.

Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ