Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dominika Godová

Medzinárodné projekty

* AdriaArray na Slovensku

Adria Array in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.

* Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne

Application of a new SpaceMap program for calculation of 3D complex crustal model in the Carpathian-Pannonian Basin region

Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.

* CAPABLE - CAPABLE

CAPABLE – CArpathian PAnnonian Basin Lithosphere Enquiry

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2021
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fojtíková Lucia PhD.

* D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

Doba trvania: 1.12.2020 - 30.11.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.


Národné projekty

* Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.

Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ