Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. MVDr. Juraj Koppel DrSc.

Národné projekty

* EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu

Etiology of early preimplantation development disorders

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ