Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Jakub Neumann, PhD.

JUDr. Jakub Neumann, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2017) a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (PhD. 2019). V priebehu postgraduálneho štúdia absolvoval krátkodobý výskumný pobyt v Heidelbergu (SRN). V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre teórie práva a ústavného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň ako vedecký pracovník na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. V rámci pedagogickej činnosti sa zameriava na oblasť ústavného práva Slovenskej republiky, teóriu práva a politické dejiny USA. Vedeckú pozornosť venuje otázkam súvisiacich s Weimarskou ústavou, postavením prezidenta, ústavnými zvyklosťami a materiálnym jadrom ústavy.