Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.

Doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. (nar. 1979)
Zameriava sa na výskum v oblasti ústavného práva, normotvorby a inteligentnej mobility
Je autorom či spoluautorom niekoľkých vedeckých i pedagogických publikácií a niekoľkých desiatok vedeckých i odborných článkov publikovaných doma i v zahraničí. Zaoberal sa tiež prednáškovou činnosťou na Slovensku i v zahraničí.

V roku 2021 získal grant Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“) na trojročný vedecko-výskumný projekt „Inteligentná mobilita vo svete a v Slovenskej republike optikou normotvorby“. Evidenčné číslo projektu: 2/0082/21.

Ako vedúci riešiteľského tímu expertov participuje na projekte „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“, ktorého prijímateľom je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, kód projektu: 314011U087. Výsledkom uvedeného projektu bol okrem iného návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s implementáciou vozidiel v Slovenskej republike.