Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GÁBRIŠ, Tomáš - HORVAT, Matej - NOVAK, Marko. The Transfer of the Principle of Proportionality to the National Legal Order : The Cases of the Slovak Republic and Slovenia. In Law, Culture and Identity in Central and Eastern Europe. A Comparative Engagement. 1. vyd. - Abingdon : Routledge, 2023, chapter 13, s. 282-300. ISBN 978-1-032-38805-2. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003346890-16 Typ: ABC
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rokoch 1993 - 2022 [The Supreme Court of the Slovak Republic in the years 1993 - 2022]. In Najvyšší súd Slovenskej republiky. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2023, 7. kapitola, s. 143-161. ISBN 978-80-224-2010-5. Typ: ABD
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rokoch 1990 -1992 [The Supreme Court of the Slovak Republic in the years 1990 - 1992]. In Najvyšší súd Slovenskej republiky. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2023, 6. kapitola, s. 129-138. ISBN 978-80-224-2010-5. Typ: ABD
  • GÁBRIŠ, Tomáš - JANÁČ, Viliam. Shareholder and the company. Three centuries of evolution. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, p. 14-28. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.specialissue.2022.02 Typ: ADNB
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Autorita (súdnej) moci a jej zdroje: odraz premien sociálnej a politickej filozofie v umení. In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 227-238. ISBN 978-80-574-0206-0. Typ: AEDA
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Ján Sambucus (1531-1584): autorita práva v emblémoch. In Právo a ideál dobra a spravodlivosti. Pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univewrzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2023, s. 207-218. ISBN 978-80-574-0207-7. Typ: AEDA
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Vojnový konflikt, medzinárodné právo a teória hier. In Medzinárodno-právne aspekty konfliktu na Ukrajine. Editori: Jozef Valuch, Daniel Bednár ; recenzenti: Marek Šmid, Miroslav Slašťan. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinbárodné právo pri SAV, 2022, s. 30-45. ISBN 978-80-974199-2-9. Typ: AFD
  • KROŠLÁK, Daniel - GÁBRIŠ, Tomáš. Electoral system and COVID-19 pandemics in the Slovak Republic [elektronický dokument] = Volebný systém a pandémia COVID-19 v Slovenskej republike. In Ars Boni : elektronikus jogi folyóirat, 2023, roč. 11, č. 2, s. 71-95. ISSN 2064-4655. Dostupné na internete: https://arsboni.hu/wp-content/uploads/2023/11/Arsboni_folyoirat_2023_2-1.pdf Typ: ADEB
  • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Viliam Janáč [2022]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus