Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GÁBRIŠ, Tomáš - GREGUŠ, Jozef. Práva a povinnosti v profesionálnom športe. Ladislan Križan, Andrej Poruban (rec.). 1. vyd. Praha : Leges, 2021. 263 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-525-8 (VEGA 2/0004/21 : Športový trh medzi právnymi ideálmi a ekonomickou realitou = Sports market between legal ideals and economic reality) Typ: AAA
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Ústavný projekt pre Uhorsko 1688 - 1689 : Einrichtungswerk des königreichs hungarn. In Ústavy v dejinách : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej konferencie "Banskobystrická škola právnych dejín". Ivana Šošková (ed.) ; Adriana Švecová, Michal Turošík (rec.). - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, s. 6-21. ISBN 978-80-571-0336-3. Typ: AFD
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Samuel Rybnikár: Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce : recenzia. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2021, roč. 73, č. 3, s. 416-417. ISSN 1335-6461. Recenzia na: Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce / Samuel Rybnikár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0287-8. Typ: EDI
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Laclavíková, M., Švecová, A., Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku., Praha : Leges, 2020, 146 s. : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 1, s. 82-84. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku : právne postavenie šľachtičnej v oblasti dedičských a majetkových práv / Miriam Laclavíková, Adriana Švecová. - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-458-9. Typ: EDI
  • ŠTEVČEK, Marek - GÁBRIŠ, Tomáš. The Recast Civil Procedure and legacy of Franz Klein in the Slovak Republic. In European Journal of Transformation Studies, 2020, vol. 8, no. 2, p. 106-133. (2020 - WOS). ISSN 2298-0997. Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus