Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PharmDr. Valentína Focková PhD.

Medzinárodné projekty

* BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness

Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.


Národné projekty

* Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat

Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Pogány Simonová Monika PhD

* NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek

Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ