Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MSc. Anastasiia Stepura PhD.

Medzinárodné projekty

* BLACKSENS - BLACKSENS : Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi

Black metals decorated with surface receptors as highpotentiality materials for gas sensing

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.

* HISTRATE - Pokročilé kompozity zaťažené vysokým napätím: cesta k certifikácii po analýze

Advanced Composites under HIgh STRAin raTEs loading: a route to certification-by-analysis

Doba trvania: 25.10.2022 - 24.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ