Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Veronika Mistríková PhD.

Národné projekty

* Drive4SIFood - Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny

Demand-driven research for the sustainable and innovative food

Doba trvania: 1.9.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.

* Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ