Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Peter Rončák PhD.

Medzinárodné projekty

* Vplyv aplikácie biouhlia vyrobeného z vŕby na hydro–fyzikálne a fyzikálno–chemické vlastnosti prachovitohlinitej pôdy

Impact of willow biochar application on hydro–physical and physicochemical properties of the silt loam soil

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Toková Lucia PhD.

Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny v rôznych sektoroch využívania krajiny v povodiach riek v Gruzínsku

Mitigating the effects of climate change on the different land use sectors in river basins in Georgia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rončák Peter PhD.


Národné projekty

* BCsoil - Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvaloudržateľné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny

Biochar as a soil additive for sustainable agriculture in conditions of climate change

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.

* Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd

Impact of biochar application on hydro-physical characteristics of different soil types

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vitková Justína PhD.

* Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy

Impact of climate change on rainfall–runoff relationships

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.

* Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde

Effect of vegetation and its secondary succession on soil hydrological processes

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ