Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jana Marešová PhD.

Medzinárodné projekty

* RESDINET - Sieť inovatívnych technológií diaľkového prieskumu Zeme v rámci disturbančnej ekológie v lesoch

Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav DrSc.


Národné projekty

* Rezistencia smreka obyčajného (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu v podmienkach meniacej sa klímy

Norway spruce (Picea abies) resistance to bark beetle attack in condition of changing climate

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ