Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MSc. Hamed Peidayesh PhD.

Medzinárodné projekty

* PolyBioMat - Funkčné materiály na báze polylaktidov.

Polylactide-based multifunctional materials.

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.


Národné projekty

* BioPolSil - BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.

Vplyv meniacich sa vlhkostných podmienok na štruktúru a mechanické vlastnosti termoplastických materiálov na báze škrobu.

The influence of varying humidity conditions on the structure and mechanical properties of thermoplastic starch-based materials.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Peidayesh Hamed PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ