Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof., PharmDr. Adriana Duriš Adameová PhD.

Medzinárodné projekty

MECACCM2 - Predklinická štúdia zameraná na mechanosenzitívne Ca2+ kanály so zámerom terapie cerebrálnych kavernóznych malformácií a ich včasnej diagnostiky.

Preclinical study targeting mechanosensitive Ca2+channels for Cerebral Cavernous Malformations therapy and early diagnosis.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof., PharmDr. Duriš Adameová Adriana PhD.


Národné projekty

* Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok

Study of the role of innate cardioprotection in the rat myocardium evoked by non-pharmacological adaptive stimuli under normal and pathological conditions.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ