Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jakub Mészáros - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* WATSIM - Simulácia teploty vody v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov
Water temperature simulation during summer low flow conditions in the Danube basin
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023


Národné projekty

* Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti
Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bačová Mitková Veronika PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Regionalizácia povodňových špecifických odtokov s dlhou dobou opakovania na Slovensku
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mészáros Jakub
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ