Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Xenia Daniela Poslon PhD.

Medzinárodné projekty

* Ambasádori sociálnej psychológie EASP

Social Psychology Ambassadors of the EASP

Doba trvania: 1.4.2022 - 31.3.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

* ENGAGE - Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny

Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


Národné projekty

* Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup

Antecedents of intergroup solidarity in the context of societal crises: a mixed method approach

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ