Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Xenia Daniela Poslon PhD.

Medzinárodné projekty

Komplexnosť sociálnej identity a jej vplyv na akulturačné preferencie príslušníkov majority

Explaining the Effects of Social Identity Complexity on Majority Members Acculturation Preferences

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Poslon Xenia Daniela PhD.

* UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

* UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


Národné projekty

* Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup

Antecedents of intergroup solidarity in the context of societal crises: a mixed method approach

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ