Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zuzana Polačková M.A., PhD.

Medzinárodné projekty

CRIS - Cooperate, reach out, integrate services

Cooperate, reach out, integrate services

Doba trvania: 1.1.2022 - 30.6.2024
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.

PROFEEDBACK - Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Doba trvania: 18.10.2021 - 17.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.


Národné projekty

* MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.

* Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.

* Slovensko 2030

Slovakia 2030

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemcová Edita PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ