Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zuzana Polačková M.A., PhD.

Medzinárodné projekty

CRIS - Cooperate, reach out, integrate services

Cooperate, reach out, integrate services

Doba trvania: 1.1.2022 - 30.6.2024
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.

* CEEA - Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna PhD.

PROFEEDBACK - Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Doba trvania: 18.10.2021 - 17.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.


Národné projekty

* LISPER - Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

-

Doba trvania: 7.7.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Baláž Vladimír PhD., DrSc.

* Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.

* Slovensko 2030

Slovakia 2030

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemcová Edita PhD.

* BIOFORD - Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

-

Doba trvania: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ