Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Eva Palkovičová PhD.

Národné projekty

* Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície

National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ