Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Veronika Nagy Trembošová PhD.

Medzinárodné projekty

PhoBioS - Pochopenie interakcie svetlo – biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

Doba trvania: 19.10.2022 - 18.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nagy Trembošová Veronika PhD.


Národné projekty

* Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nagy Štefan PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ