Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jana Antalíková PhD.

Medzinárodné projekty

ANDRONET - Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia

European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness

Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana PhD.


Národné projekty

Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky

Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ