Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Lucia Balejčíková (Melníková) PhD.

Národné projekty

* KVANPROC - Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia

Quantification of Interaction Processes in Hydrological Cycle in Lowland area conditions

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gomboš Milan CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ