Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Ing. Štefan Lyócsa PhD.

Medzinárodné projekty

* HiTEc - Textové, funkčné a iné viac dimenzionálne dáta v ekonometrií: Nové modely, metódy a aplikácie

CA21163 - Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)

Doba trvania: 10.10.2022 - 9.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.


Národné projekty

* AMaLeM - Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

FinCyc - Finančný cyklus: tvorba, modelovanie a predikcie v prostredí strojového učenia

Financial cycle: design, modelling and forecasting within machine learning framework

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lyócsa Štefan PhD.

* Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

* Modelovanie kumulácie rizík a nerovnováh vo finančnom sektore

Modelling of accumulation of risks and imbalances in the financial sector

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košťálová Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ