Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Ing. Štefan Lyócsa PhD.

Národné projekty

* AMaLeM - Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

* Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

* Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy

Illicit capital flows and external macroeconomic imbalances

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Širaňová Mária MA., PhD.

SysRisk - Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami

Systemic risk on financial markets: interconnectedness of financial institutions

Doba trvania: 1.7.2019 - 31.12.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lyócsa Štefan PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ