Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Mária Bystrianska - projektová činnosť

Národné projekty

* Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky
International student mobility, cultural capital and inter-generational social mobility: Strategies and unintended consequences
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ