Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Eva Scholtzová CSc.

Medzinárodné projekty

AtomDeC - Atómová koncepcia materiálov na báze uhlíka pre novú normálnu spoločnosť

Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.10.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva CSc.


Národné projekty

* BioPolSil - Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.

* Photomat - Fotofunkčné hybridné materiály organických luminofórov a nanočastíc vrstevnatých silikátov

Photofunctional hybrid materials of organic luminophores and nanoparticles of layered silicates

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Boháč Peter PhD.

Pokročilé materiály na báze anorganických vrstevnatých štruktúr študované modelovým a experimentálnym prístupom

Advanced materials based on the inorganic layered structures studied by model and experimental approaches

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ