Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Eva Scholtzová CSc.

Medzinárodné projekty

AtomDeC - Atómová koncepcia materiálov na báze uhlíka pre novú normálnu spoločnosť

Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.10.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva CSc.


Národné projekty

* BioPolSil - Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.

* PolyNanoPhoto - Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami

Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ