Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Katarína Čunderlíková PhD.

Národné projekty

Viachodnotové modely neurčitosti

Multivalued models of uncertainty

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čunderlíková Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ