Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Pavol Kováč DrSc.

Medzinárodné projekty

* SCARLET - Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku

Superconducting cables for sustainable energy transition

Doba trvania: 1.9.2022 - 28.2.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.


Národné projekty

Supravodivé spoje pre MgB2 vinutia v perzistentnom móde

Superconducting joints of MgB2 wires for windings in persistent mode

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ