Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jana Madejová DrSc.

Národné projekty

BENTONITE - GAP - Bentonit: strategická surovina Slovenska - inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.

* Photomat - Fotofunkčné hybridné materiály organických luminofórov a nanočastíc vrstevnatých silikátov

Photofunctional hybrid materials of organic luminophores and nanoparticles of layered silicates

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Boháč Peter PhD.

* Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov

Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.

* NIPOFABs - Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom

Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ