Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Magdalena Adamus, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ADAMUS, Magdalena** - ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Seeing past the tip of my own nose? How outward and self-centred orientations could contribute to closing the green gap despite helplessness. In BMC Psychology, 2023, vol. 11, 1, art. no. 79. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.906 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-7283. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40359-023-01128-z Typ: ADCA
  • ADAMUS, Magdalena** - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Emotional drivers of the vaccination hesitancy and refusal: a dataset from Slovakia. In Data in Brief, 2023, vol. 47, art. no. 108980. (2022: 1.2 - IF, 0.258 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.108980 Typ: ADMA
  • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva**. Into the black box: challenging the myths in quantitative research on differences between men and women – the case of risky behaviour. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2023, vol. 33, no. 1, p. 13-33. (2022: 0.4 - IF, 0.16 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-2029 Typ: ADNA
  • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Vysvetlenie rodovo podmieneného ekonomického správania = Explaining gender-typed economic behaviour: a review of recent progress. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 14-19. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
  • Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023. 491 s. ISBN 978-80-89524-86-0 (SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: FAI
  • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - ADAMUS, Magdalena - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Prosociálne správanie: čo vedie ľudí k tomu, aby konali nad rámec vlastných záujmov? = Prosocial behaviour: what prompts people to transcend their self-interest? In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 43-50. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
  • GREŽO, Matúš - ADAMUS, Magdalena - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Exploring the Factorial Structure and Criterion Validity of Institutional trust in Slovakia. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2022, roč. 58, č. 6, s. 671-698. (2021: 0.481 - IF, Q4 - JCR, 0.319 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0038-0288. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/csr.2023.008 Typ: ADCA
  • SOBOTOVÁ, Beáta - ŠROL, Jakub - ADAMUS, Magdalena. Demografické a kognitívne prediktory klimatického skepticizmu. In Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník). Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 62-63. ISBN 978-80-223-5610-7. (APVV-20-0335 : Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus