Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Dr. Juraj Feník PhD.

Národné projekty

* BT - Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla

Biblical Text and its Terminological Discourses in Modern Colloquial Language: The Example of the Pauline Letters

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Lapko Róbert Th.D., PhD.

* Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí

Reception of biblical family terminology and motives in Slavic cultural ambience

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Lapko Róbert Th.D., PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ