Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.

Rok narodenia: 1956
Vzdelanie: Hudobná fakulta VŠMU, Filozofická fakulta UK
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Umenovedný ústav SAV), prof. (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): základný výskum v oblasti hudobnej teórie so zameraním na problematiku hudobnej analýzy, spolupracuje na prienikových témach s etnomuzikológiou a hudobnou historiografiou
Rok nástupu na pracovisko: 2017