Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Naďa Mrkývková PhD.

Medzinárodné projekty

Cielená pasivácia defektov v tenkých perovskitových vrstvách

Targeted Defect Passivation in Thin Perovskite Films

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.


Národné projekty

SuPerCell - Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou

Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

* Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov.

Application of biocompatible 2D nanomaterials and nanoparticles as a protection against biodeterioration of various types of surfaces.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hofbauerová Monika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ