Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Tomáš Goga PhD.

Medzinárodné projekty

* Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti

Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.

* NOWCASTSAT - Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov

Enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data

Doba trvania: 3.1.2022 - 2.7.2023
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš PhD.


Národné projekty

* Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny

Land cover dynamics as indicator of changes in landscape

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.

* METELCO - Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete

Mapping population distribution and mobility in Slovakia using mobile network data

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rosina Konštantín PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ