Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Rišová PhD.

Národné projekty

* JASKO - Jasle a škôlky pre každého? Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti

Nurseries and kindergartens for everyone? Insights into pre-school education in Slovakia from the perspectives of spatial accessibility and social justice

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sládeková Madajová Michala PhD.

Sociálne a priestorové aspekty dopravného vylúčenia na Slovensku

Social and spatial aspects of transport exclusion in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišová Katarína PhD.

* SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Doba trvania: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel PhD.

* Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku

The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ