Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Meno: Ľubica L a c i n o v á

Vzdelanie a priebeh zamestnaní:

2018 profesorka v odbore Fyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
2017 členka Predsedníctva SAV
2016 docentka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2013 hosťujúca profesorka na Ústave fyziológie Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
2011 habilitácia v odbore Fyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
2008 hosťujúca profesorka na Katedre farmakológie a toxikológie Viedenskej univerzity (letný semester)
2008 členka Učenej spoločnosti
2004 vedecká hodnosť DrSc z fyziológie živočíchov
2003-2011 viacnásobné pracovné pobyty na Ústave experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu, SRN
2002 preradenie do kvalifikačného stupňa I. - vedúca vedecká pracovníčka
2002 poverená funkciou zástupkyne riaditeľa ÚMFG SAV
2002-2005 viacnásobné pracovné pobyty na Ústave farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN
2002-doteraz vedúca laboratória biofyziky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
1996 preradenie do kvalifikačného stupňa IIa - samostatná vedecká pracovníčka
1996 pracovný pobyt na lekárskej fakulte University of Rochester, Rochester, NY, USA
1993–2001 vedecká pracovníčka Ústavu farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN
1990–1991 postdoktorandka na lekárskej fakulte University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA
1989-1990 vedecká pracovníčka biofyzikálneho laboratória Centra fyziologických vied SAV
1989 obhajoba vedeckej hodnosti CSc z biofyziky
1985–1989 ašpirantka v Centre fyziologických vied SAV, odbor biofyzika
1983-1985 študijný pobyt v Centre fyziologických vied SAV, odbor biofyzika
1983 RNDr v odbore jadrová fyzika
1978–1983 Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave, odbor jadrová fyzika


Pedagogická činnosť

Doktorandky/i RNDr. Martina Kurejová (nástup september 2002, obhájila 26. 4. 2006) “Vrátkovanie a permeabilita T-typu vápnikového kanála”
Mgr. Bohumila Tarabová (nástup september 2003, obhájila 14. 12. 2007) „Farmakológia napäťovo závislých vápnikových kanálov”
RNDr. Mária Drígeľová (nástup september 2006, obhajoba 8. 12. 2009) „Regulácia T-typu napäťovo závislých vápnikových kanálov“
MVDr. Anton Caro (nástup september 2007, obhajoba 15. 3. 2012) „Voltage dependent calcium channels in rodent hippocampus”
RNDr. Lucia Lichvárová (nástup september 2011, obhajoba 12. 3. 2015) „Napäťovo závislé vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite“
RNDr. Katarína Jašková (nástup september 2011, obhajoba 19. 8. 2015) „Calcium transporters and their involvement in the process of neurodegeneration and neuroregeneration“
RNDr. Lucia Moravčíková (nástup september 2014, obhajoba 23. 8. 2018) „Regulácia neuronálnych vápnikových kanálov prostredníctvom δ-opioidných receptorov“
Mgr. Veronika Chvátalová (nástup september 2014) „Inventura dopadů pěstování a nakládání s geneticky modifikovanou bt kukuřicí v ČR“


Rigorózne práce
Mgr. Juraj Fuska (2012-2013)
Mgr. Lucia Lapínová (2015)


Diplomantky/i Marek Pucher (2002-2003)
Melinda Drabová (2003-2005)
Zsolt Kohus (2007-2009)
Silvia Huláková (2008-2010)
Lucia Lichvárová (2009-2011)
Dominika Valachová (2009-2011)
Juraj Fuska (2010-2012)
Helena Jánošíková (2011-2013)
Jana Hlinková (2012-2014)
Lucia Lapínová (2012-2014)
Lucia Klongová (2016-2018) Regulácia vápnikových kanálov G-proteínmi
Alena Kolevová (2016-2018) Vplyv etanolu na pokojový membránový potenciál neuronálnych buniek
Silvia Jamrichová (2017-2019) Modulácia hipokampálnej excitability delta opioidnými receptormi

Bakalári Zsolt Kohus (2006-2007)
Mária Malinová (2009-2010)
Jana Hlinková (2011-2012)
Alexandra Padová (2012-2013)
Lucia Klongová (2015-2016)

2018 semestrálna prednáška „Biofyzika“ pre študentov Prírodovedeckej fakulty UCM
2018 semestrálna prednáška a seminár „Medicínska biofyzika I“ pre študentov Prírodovedeckej fakulty UCM
2016 semestrálna prednáška a cvičenie „Farmakológia napäťovo závislých iónových kanálov“ pre študentov Farmaceutickej fakulty UK
2015 semestrálna prednáška a cvičenie „Farmakológia napäťovo závislých iónových kanálov“ pre študentov Farmaceutickej fakulty UK
2014 semestrálna prednáška Základy fyziky pre zahraničných študentov FaFUK a semestrálna prednáška a cvičenie „Farmakológia napäťovo závislých iónových kanálov“ pre študentov Farmaceutickej fakulty UK
2013 semestrálna prednáška Základy fyziky pre zahraničných študentov FaFUK
2012 semestrálna prednáška Základy fyziky pre zahraničných študentov FaFUK
2011 semestrálna prednáška Základy fyziky pre zahraničných študentov FaFUK a semestrálna prednáška a cvičenie „Farmakológia napäťovo závislých iónových kanálov“ pre študentov Farmaceutickej fakulty UK
2010 semestrálna prednáška Základy fyziky pre zahraničných študentov FaFUK
2009 semestrálna prednáška a cvičenie „Farmakológia napäťovo závislých iónových kanálov“ pre študentov Farmaceutickej fakulty UK
2008 prednáška (v slovenčine a v angličtine) „Farmakológia napäťovo závislých iónových kanálov“ pre študentov Farmaceutickej fakulty UK.
2008 semestrálna prednáška „Farmakológia napäťovo závislých iónových kanálov“ pre študentov farmakológie Viedenskej univerzity.
2007 prednášky pre študentov Katedry rastlinnej fyziológie PriF UK v rámci predmetu „Bunkové membrány a ich signalizačné funkcie“
2003 prednášky pre študentov Katedry rastlinnej fyziológie PriF UK v rámci predmetu „Bunkové membrány a ich signalizačné funkcie“
2003 konzultantka stredoškolskej odbornej činnosti na gymnáziu v Petržalke
2002 prednášky pre študentov Katedry rastlinnej fyziológie PriF UK v rámci odboru „Bunková morfológia“
2002 konzultantka stredoškolskej odbornej činnosti na gymnáziu v Petržalke
2000- doteraz spolupráca s Oddelením humanitnej environmentalistiky Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika (prednášky v bloku expertov, členka prijímacej komisie pre doktorandské štúdium, semestrálna prednáška „Jiné pohledy na přírodu“)
2000 prednáška pre stredoškolských učiteľov biológie v rámci ich ďalšieho vzdelávania
1993-2001 prednášky pred doktorandov na Technickej univerzite v Mníchove, podiel na vedeckej výchove troch ašpirantov Ústavu farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN (Angela Schuster, Else Marais, Mik Staess)
1991–1994 prednášky z biofyziky v anglickom jazyku pre zahraničných poslucháčov lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ocenenia

2011 Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 za dielo Biomembrány
2009 Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách
2008 zvolená za riadnu členku Učenej spoločnosti SAV
2004 Cena Slovenského literárneho fondu za vedecký ohlas – druhé miesto


Riešené granty

Domáce

2018-2020 spoluriešiteľka grantu KEGA 005UCM-4/2018 „Vypracovanie koncepcie študijného programu biofotonika“
2016-2020 hlavná riešiteľka grantu APVV-15-0388 „Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu“
2016-2018 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/0107/16 „Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov.”
2013-2015 hlavná riešiteľka gra,ntu VEGA 2/0044/13 „Princíp vrátkovania napäťovo závislých vápnikových kanálov”
2011-2014 hlavná riešiteľka grantu APVV-0212-10 „Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite“
2010-2012 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/0195/10 „Regulácia vrátkovania T-typu vápnikového kanála”
2009-2011 spoluriešiteľka grantu KEGA 3/7389/09 „Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe“
2008-2011 VVCE „Biomembrány: štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám“ zodpovedná koordinátorka za spoluriešiteľa
2007-2009 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/70001/27 „Štruktúra, funkcia a regulácia neuronálnych vápnikových kanálov.”
2006-2008 Grant ESF “BIOMEMBRÁNY: Horizontálny program vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov” zodpovedná koordinátorka za spoluriešiteľa
2005-2007 spoluriešiteľka grantu APVV-51-027404 „Signalizačné a transportné funkcie biologických membrán za normálnych a patologických podmienok“
2004-2006 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/4009/4 „Napäťovo závislé vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite”
2003-2005 spoluriešiteľka grantu ŠPVV SP51/0280800/0280802 “Genomika kardiovaskulárnych ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí”
2003-2005 Grant SP 51/0280900/0280901 (Štátny program výskumu a vývoja „Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov“) „Adaptácia srdca na patologické podmienky“ (spoluriešiteľka)
2003-2005 spoluriešiteľka grantu APVT-51-013802 „Transportné a signalizačné mechanizmy biologických membrán za normálnych a patologických podmienok“
2002-2003 hlavná riešiteľka grantu VEGA 2/2004/22 „Charakterizácia vrátkovania neuronálneho T-typu kalciového kanála“


Zahraničné
2006-2010 Marie Curie Research Training Network CavNET MRTN-CT-2006-035367, zodpovedná riešiteľka za pracovnú skupinu
2002-2005 spoluriešiteľka (spolu s prof. F. Hofmannom z Ústavu farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove, SRN) grantu od Volkswagenstiftung “Role of L-type and T-type Ca2+ channels in neuronal excitability.”

Iné
2016-2017 DAAD/SAV Novel interaction partners of the CaV2.2 channel , zodpovedná riešiteľka za slovenskú stranu

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

Slovenská fyziologická spoločnosť - členka
Slovenská spoločnosť pre neurovedy – členka
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu – členka
Slovenská biofyzikálna spoločnosť - členka

Členstvo v grantových komisiách, vedeckých radách a spoločných odborových komisiách

2017-doteraz členka vedeckej rady Slovenskej akadémie vied
2017-doteraz členka vedeckej rady na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2014-doteraz Odborová komisia v doktorskom študijnom programe Sociológia, odbor Humanitná environmentalistika pri Masarykovej univerzite v Brne (Česká republika), fakulte sociálnych štúdií
2008-2017 členka vedeckej rady ÚMFG SAV
2008-2012 predsedníčka vedeckej rady ÚMFG SAV
2005-doteraz Odborová komisia pre fyziológiu živočíchov pri Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte
2005-doteraz Odborová komisia v študijnom odbore 4.1.12 biofyzika pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulte
2005-doteraz Odborová komisia v študijnom odbore 4.1.12 biofyzika pri Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2004-2008 Komisia VEGA č. 8 pre molekulárnu biológiu
2004-2008 členka skúšobnej komisie pre štátne skúšky magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore biológia, špecializácia cytológia

Členstvo vo výboroch a redakčných radách

2017-trvá členka redakčnej rady BMC Neuroscience
2016-trvá členka redakčnej rady Pflügers Archive - European Journal of Physiology
2008-trvá šéfredaktorka General Physiology and Biophysics
2004-2008 členka redakčnej rady General Physiology and Biophysics
Členka Komisie pre biologickú bezpečnosť pri Ministerstve životného prostredia SR (od 2001)
Členka Národnej odbornej vedeckej skupiny pre GMO, nové potraviny a potraviny odvodené z biotechnológií pri Ministerstve poľnohospodárstva SR (od 2008)
Tajomníčka Výboru pre bioetiku slovenskej komisie UNESCO (od 2004)
Členka redakčnej rady časopisu Mosty (od 2002 do 2007)
Členka redakčnej rady časopisu Sedmá generace (od 2002)
Členka Komisie pre životné prostredie SAV (2006-2013)
Členka Komisie pre rovnosť príležitostí SAV (od 2009)
Členka edičnej rady SAV (od 2013)
Členka Komisie pre transformáciu SAV (od 2015)
Členka Akreditačnej komisie SAV (od 2016)
Členka Výboru Snemu SAV (2014-2016)
Predsedníčka Snemu SAV (2015)