Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ing. Miloš Kosterec PhD.

Medzinárodné projekty

* Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu

Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God

Doba trvania: 1.11.2020 - 1.8.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Glavaničová Daniela PhD.


Národné projekty

* Logika, epistemológia a metafyzika fikcie

Logic, Epistemology and Metaphysics of Fiction

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ