Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BERACKO, Pavel - MATEČNÝ, I. - KRNO, Iľja - ILLYOVÁ, Marta - KOKAVEC, Igor. Dunajská ramenná sústava po výstavbe VDG – „tri desaťročia monitoringu dunajskej akvatickej fauny” = Danube arm system after the GW construction – ”three decades of the Danube aquatic fauna monitoring”. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 23. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
  • KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - TONKOVIČ, Marek - DERKA, Tomáš - HAMERLÍK, Ladislav - PEKAROVÁ, Stanislava. Hotspot biodiverzity v meandri rieky Hron ovplyvnenom malou vodnou elektrárňou – podmienky laterálnej kvázi-konektivity v regulovanom toku? In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 10. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
  • KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília - ŠČERBÁKOVÁ, S. - LEŠŤÁKOVÁ, Margita - VRÁBLOVÁ, Zuzana - MLÁKA, Miroslav. Diverzita makrozoobentosu vo vnútrozemskej delte rieky = Macroinvertebrate diversity in the Danube inland delta. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s 82. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
  • KOKAVEC, Igor - BERACKO, Pavel. Plasticita reprodukčných parametrov druhu Gammarus fossarum Koch, 1836 v podhorskom toku ovplyvnenom vodnou elektrárňou = Plasticity of reproductive variables of Gammarus fossarum Koch, 1836 in a sub-mountain stream influenced by a hydropower plant. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 81. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
  • KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - LÁNCZOS, Tomáš - DERKA, Tomáš - PEKAROVÁ, Stanislava - HÁRONÍKOVÁ, Mária - ROMANČÍKOVÁ, Denisa - KOHÚTOVÁ, Barbora. Derivačné malé vodné elektrárne ako stresory spôsobujúce zmeny funkčnej a taxonomickej variability spoločenstiev makrozoobentosu = Run-of-river small hydropower plants as stressors inducing changes of functional and taxonomic variability in macroinvertebrate communities. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 45. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
  • KOKAVEC, Igor. Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022 - 2027. január 2022 ; Bratislava : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 99 str. Typ: AGI
  • NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor. Faunisticky významné nálezy potočníkov na Slovensku v období rokov 2018–2021. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 8. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
  • NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor - LÁNCZOS, Tomáš - DERKA, Tomáš. Taxocenózy podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera) a potočníkov (Trichoptera) ako indikátory antropogénneho narušenia v longitudinálnom gradiente rieky Váh = Taxocoenoses of mayflies (Ephemeroptera), stoneflies (Plecoptera) and caddisflies (Trichoptera) as indicators of anthropogenic disturbance in the Váh River’s longitudinal gradient. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 89. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
  • THOMKOVÁ, Katarína - ŽIAK, Matej - NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor. Vplyv geologického podložia na diverzitu spoločenstiev vybraných skupín makrozoobentosu Západných Karpát = The influence of the geological bedrock on the diversity of selected macroinvertebrates groups in the Western Carpathians. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 104. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus