Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Igor Kokavec PhD.

Národné projekty

Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.

Klimatická zmena a vodné nádrže – efekt antropických vplyvov na teplotný režim tokov a diverzitu bentických bezstavovcov

-

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ