Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Štefan Domonkos PhD.

Národné projekty

* Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?

Transition from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system handle the negative consequences of population ageing?

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Domonkos Tomáš PhD.

* Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov

Challenges of demographic ageing in Slovakia and possiblities to eliminate its negative impacts

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ