Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marek Vojtko PhD.

Národné projekty

* Ino-Clad - Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním

Innovative approaches to the restoration of functional surfaces by laser weld overlaying

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav PhD.

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojtko Marek PhD.

* NEOCAR - Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou

Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* Com-Cer - Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ